Zhang Jiyu Professor

Time:2014-11-10 16:20Source: Author:管理员 Click: Time
Dr. Zhang Jiyu
Professor
Lanzhou Institute of Husbandry and Veterinary Pharmaceutical Sciences
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
Address: No 335, Jiangouyan Rd., Qilihe District, Lanzhou, Gansu, 730050, P. R. China
Phone: +86-931-2115278
Fax: +86-931-2115191
E-mail: infzjy@sina.com
 
Education Background
Zhang Jiyu, a veterinary pharmacologists, received his BA degree in Veterinary Medicine from Beijing Agricultural University in 1991,his MA degree in Clinical Veterinary Medicine from Gansu Agricultural University in 1998 and his PhD in Molecular Veterinary Pharmacology from The Quartermaster University of People's Liberation Army in 2002.
Research Area
His research mainly focuses on veterinary pharmaceutics, pharmacology and toxicology, including the discovery of antibacterials and antiparasitic drugs, the mechanism of drug resistance, and screening of drug targets.
·         He has taken charge of more than 20 research projects from National Science Fund of China, Ministry of Science and Technology, Ministry of Agryculture, etc. Directing the thesis work of graduate students for master degree and the thesis work of graduate students for Ph. D.. He has participated in the development of the first-class new veterinary chemical drug Quinocetone and is in charge of developing of two new drugs which has declared new drug certificate from Ministry of Agriculture.
Professional Activities
·         He is the executive deputy director of the Key and Open Laboratory of Veterinary Pharmaceutical Development of Ministry of Agriculture, post scientist of China Agriculture Research System, standing director of Society of Veterinary Pharmacology and Toxicology, vice-chairman of Society of TCVM of China Veterinary Association and the head of research team which consist of 9 staffs.
Publications
·         1 . Jiyu Zhang, Hong Liu, Xiaobing Zhang, Jian Yang, Fan Yang, Guowei Yang, Yan Shen, Yunde Hou and Qi Jin. Complete DNA sequence and gene analysis of the virulence plasmid pCP301 of Shigella flexneri 2a. SCIENCE IN CHINA. 2003,46(5): 513-521
·         2. Jing Jin , Ji-Yu Zhang, Na Guo, Hui Sheng, Lei Li , Jun-Chao Liang , Xue-Lin Wang, Yang Li, Ming-Yuan Liu, Xiu-Ping Wu and Lu Yu. Farnesol, a Potential efflux Pump Inhibitor in Mycobacterium smegmatis. Molecules 2010, 15(11), 7750-7762
·         3. Haihua Feng;Hua Xiang;Jiyu Zhang;Guowen Liu;Na Guo;Xuelin Wang;Xiuping Wu;Xuming Deng;Lu Yu. Genome-Wide Transcriptional Profiling of the Response of staphylococcus aureus to Cryptotanshinone. Journal of Biomedicine and Biotechnology,2009:1-8
·         4 . Qi Jin, Zhenghong Yuan, Jianguo Xu, Yu Wang, Yan Shen5, Weichuan Lu, Jinhua Wang, Hong Liu, Jian Yang, Fan Yang, Xiaobing Zhang, Jiyu Zhang, Guowei Yang, Hongtao Wu, Di Qu, Jie Dong, Lilian Sun, Ying Xue, Ailan Zhao, Yishan Gao, Junping Zhu, Biao Kan, Keyue Ding, Shuxia Chen, Hongsong Cheng,Zhijian Yao, Bingkun He, Runsheng Chen, Dalong Ma, Boqin Qiang, Yumei Wen, Yunde Hou and Jun Yu.Genome sequence of Shigella flexneri 2a: insights into pathogenicity through comparison with genomes of Escherichia coli K12 and O157. Nucleic Acids Research. 2002)30(20): 4432-4441.
·         5. Ji-Yu Zhang, Xu-Zheng Zhou, Bing Li, Ya-Jun Yang,Xiao-Juan Wei, Jian-Yong Li, Jian-Rong Niu,Jin-San Li, and Xi-Wang Liu.Theraputic and persistent efficacy of doramectin against nematode in swine infected naturally in China. Animal and Veterinary Advances. 2012,11(24:4684-4688.
6. Li J, Kong X, Li X, Yang Y, Zhang J. Genotoxic evaluation of aspirin eugenol ester using the Ames test and the mouse bone marrow micronucleus assay. Food Chem Toxicol. 2013 Dec;62:805-9.
7. Li J, Yu Y, Yang Y, Liu X, Zhang J, Li B, Zhou X, Niu J, Wei X, Liu Z.A 15-day oral dose toxicity study of aspirin eugenol ester in Wistar rats.Food Chem Toxicol. 2012 Jun;50(6):1980-5
8. Shen F, Xing M, Liu L, Tang X, Wang W, Wang X, Wu X, Wang X, Wang X, Wang G, Zhang J, Li L, Zhang J, Yu L. Efficacy of trans-cinnamaldehyde against Psoroptes cuniculi in vitro.
Parasitol Res. 2012 Apr;110(4):1321-6
9. Jin J, Zhang J, Guo N, Feng H, Li L, Liang J, Sun K, Wu X, Wang X, Liu M, Deng X, Yu L.The plant alkaloid piperine as a potential inhibitor of ethidium bromide efflux in Mycobacterium smegmatis.J Med Microbiol. 2011 Feb;60(Pt 2):223-9
10. Feng H, Xiang H, Zhang J, Liu G, Guo N, Wang X, Wu X, Deng X, Yu L.Genome-wide transcriptional profiling of the response of Staphylococcus aureus to cryptotanshinone.J Biomed Biotechnol. 2009: doi: 10.1155/2009/617509. Aug 23.